Plains

Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas

Card Type: Basic Land — Plains

Card Text: White Mana

Artist: Zoltan Boros & Gabor Szikszai

Buying Options

Stock Price
0 $0.25
0 $0.25
0 $0.25